AMAZING DEALS COSTA BLANCA SL . informeert u dat toegang tot en gebruik van de website www.amazingdealsspain.com onderhevig is aan deze gebruiksvoorwaarden, dus we raden u aan deze te lezen. De gebruiker stemt ermee in om onze website te gebruiken in overeenstemming met deze regels en de wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het moment van gebruik. In geval van onenigheid dient u deze website niet te gebruiken.

Identificatiegegevens van het bedrijf

In overeenstemming met Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSICE), zijn de identificatiegegevens van het bedrijf gedetailleerd:

Bedrijfsnaam : AMAZING DEALS COSTA BLANCA SL
CIF / NIF nº B-54460258
Geregistreerd kantoor: Carretera Moraira-benitachell, 32 Teulada 03725 Alicante (Spanje)
Geregistreerd in het handelsregister van Allicante
Telefoonnummer: (+ 34) 966495733
Website: www.amazingdealsspain.com
E-mailadres voor contact: info@amazingdealsspain.com

Doel van het web

De website www.amazingdealsspain.com (hierna de “website”) is eigendom van AMAZING DEALS COSTA BLANCA SL (hierna “de aanbieder”) en is bedoeld voor de verkoop en verspreiding van de producten of diensten van de aanbieder. .

Gebruiksvoorwaarden

DE toegang tot deze website of het gebruik ervan op welke manier dan ook geeft de kwalificatie van “gebruiker” , en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van deze voorwaarden, de aanbieder behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. Af en toe kunnen er bijzondere voorwaarden worden gesteld voor gebruik op de website en de inhoud ervan.

Deze website is beoordeeld en getest om ervoor te zorgen dat deze goed werkt. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit de mogelijkheid van overmacht of toevallige gebeurtenissen die de toegang tot de website onmogelijk maken echter niet uit. Daarom garandeert de aanbieder geen voortdurende toegang, noch de juiste weergave, download of bruikbaarheid van de elementen en informatie op de pagina, die kan worden belemmerd, belemmerd of onderbroken door factoren of omstandigheden die buiten zijn macht liggen.

Verantwoordelijkheid van de aanbieder

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, verlies, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website. Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld.

Het is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de schade die onder andere kan worden veroorzaakt door:

  • Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de controle van de aanbieder.
  • Illegale inbreuken door het gebruik van schadelijke programma’s van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.
  • Onrechtmatig of ongepast misbruik van de website.
  • Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van verouderde versies ervan.
  • Sociale conflicten, stakingen, rebellie, explosies, overstromingen, handelingen en nalatigheden van de regering.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker moet waarheidsgetrouwe informatie verstrekken door de formulieren op de website in te vullen met hun persoonlijke gegevens en deze te allen tijde up-to-date te houden, zodat deze beantwoordt aan hun werkelijke situatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de valse of onnauwkeurige verklaringen en de schade die door de verstrekte informatie aan de aanbieder of derden wordt veroorzaakt.

Niettegenstaande de bepalingen van de vorige sectie, moet de Gebruiker zich ook onthouden van ongepast of tegengesteld gebruik van de huidige wettelijke voorschriften van de website.

De Provider kan de service onderbreken of de relatie met de Gebruiker onmiddellijk oplossen als hij ontdekt dat het gebruik van zijn Website of een van de daarin aangeboden services, uit onachtzaamheid of opzettelijk ongepast of in strijd is met wettelijke voorschriften van kracht.

Hyperlinks

In het geval dat de website links bevat naar andere websites die door derden worden beheerd, omdat het onmogelijk is om hun inhoud te controleren, aanvaardt de provider geen enkele vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot die inhoud. In ieder geval, in het geval van het observeren van ongepaste inhoud of in strijd met de huidige wettelijke voorschriften, zal de doorverwijzing naar genoemde website onmiddellijk worden ingetrokken, waarbij de bevoegde autoriteiten over de betreffende inhoud worden geïnformeerd.

Intellectueel eigendom en industrie

De aanbieder heeft de nodige licenties en autorisaties op de elementen van de website, de programmering, inhoud en afbeeldingen.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing, vereist in ieder geval voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan.

Duur, schorsing en beëindiging

De services en informatie op het web worden voor onbepaalde tijd aangeboden. De Aanbieder kan ze echter tijdelijk opschorten of beëindigen indien er naar zijn mening voldoende redenen voor zijn. In dit geval worden gebruikers, indien mogelijk, geïnformeerd over deze tijdelijke opschorting of definitieve beëindiging.

Jurisdictie

De oplossing van elk conflict of elke interpretatie die uit dit document voortvloeit, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken, waarbij de partijen uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die daarmee overeenkomt.

Procesvoering

AMAZING DEALS SPAIN is niet verplicht, er is een online platform voor geschillenbeslechting waartoe de gebruiker toegang heeft op de volgende website als hij dat wenst.